Statut

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ PRAWNEJ OCHRONY ZWIERZĄT I KONTROLI OBYWATELSKIEJ „LEX NOVA”

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova” (nazwa skrócona Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt „Lex Nova”), zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Annę Gdula, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A Nr 814/2014 przez notariusza Elżbietę Brewkę w kancelarii notarialnej w Olsztynie, ul. Kopernika 1/1, w dniu 24 stycznia 2014 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Leżajsk.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń ustalonych przez Zarząd Fundacji

§ 6

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw rolnictwa

§7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 8

 1. Fundacja opiera swoją działalność na wolontariacie.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 9

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne wyodrębnione jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, jeśli nie naruszy to postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może powoływać społecznych inspektorów do spraw ochrony zwierząt.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

 1. Fundacja została powołana w celu upowszechniania w społeczeństwie znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierząt ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) oraz innych przepisów dotyczących prawnej ochrony zwierząt, wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt i ochrony środowiska a w szczególności:
  przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
 2. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną
  i otoczenia opieką,
 3. kształtowania w społeczeństwie postaw proekologicznych poprzez działania
  o charakterze edukacyjnym.
 4. podejmowanie działań na rzecz budowania i wzmacniania systemu kontroli obywatelskiej w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.

Celem fundacji jest również działalność edukacyjna mająca na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, także skierowanej w stosunku do ludzi oraz współdziałanie z organizacjami, których celem statutowym jest przeciwdziałanie przemocy.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach niehumanitarnego, sprzecznego z prawem traktowania zwierząt,
2) współpracowanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi celem ujawniania
i ścigania przestępstw oraz wykroczeń określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
3) opracowywanie raportów, analiz oraz zestawień dotyczących ochrony zwierząt,
4) czynne uczestnictwo w postępowaniach sądowych, w sprawach naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
5) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie bezdomności zwierząt, przede wszystkim poprzez promowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, promowanie stałego znakowania zwierząt, wspieranie schronisk dla zwierząt, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą zwierzętom, a także prowadzenie schronisk dla zwierząt,
6) podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie właściwego traktowania zwierząt przez społeczeństwo,
7) organizowanie, uczestnictwo, wspieranie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań różnych grup społecznych i zawodowych, w zakresie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania,
8) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i fundacjami w celu propagowania właściwych postaw wobec zwierząt,
9) rekrutację i szkolenie wolontariuszy oraz społecznych inspektorów ds. ochrony zwierząt,
10) czynny udział w konferencjach, zebraniach, spotkaniach i konsultacjach dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie ochrony zwierząt,
11) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych
i krzywdzonych zwierząt w kraju i zagranicą,
12) wspieranie i inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska,
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest przeciwdziałanie przemocy,
14) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego oraz pomoc prawną w zakresie prowadzenia kontroli obywatelskiej w dziedzinie ochrony zwierząt,
15) prowadzenie działalności strażniczej i monitoringowej.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 13

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna:
  1) Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w § 11 pkt 1-15;
  2) Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w § 11 pkt 3, 5, 6, 7, 8, 9. 14.
 2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) nawiązek orzeczonych przez sądy.

§ 16

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
 3. Całość dochodów pozyskanych przez Fundację przeznaczona jest na realizacje jej celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 17

Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 18

1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana również „Radą”,
2) Zarząd Fundacji, zwany również „Zarządem”.

Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
 3. Członek Rady:
  1) nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3) może otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
  lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2) śmierci członka Rady,
  3) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz nawiązek,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1) upływu kadencji,
  2) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Przewodniczącemu Rady,
  3) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji,
  4) śmierci członka Zarządu,
  5) niewykonywania przez członka Zarządu obowiązków przez czas dłuższy niż rok,
  6) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 5. Następnych członków Zarządu Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 6. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.
 7. Członek Zarządu może pełnić swą funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
  Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 24

 1. Każdy z członków Zarządu może reprezentować Fundację samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach dotyczących rozporządzania prawami Fundacji oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań wymagane jest łączne współdziałanie wszystkich członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą udzielać sobie wzajemnie pełnomocnictw w sprawach wymagających łącznej reprezentacji.

Zmiana Statutu

§ 25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji społecznych o zbliżonych celach statutowych.