1 lutego 2017

Czekaliśmy z informacją o tej historycznej decyzji Krajowej Komisji do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach do czasu, aż się uprawomocni. Dziś z prawdziwą dumą możemy Wam powiedzieć – nadszedł koniec wykorzystywania zwierząt do celów edukacyjnych na uczelniach wyższych, podczas nauki tzw. przedmiotów podstawowych.

Dotychczas różne uczelnie wykorzystywały zwierzęta, najczęściej szczury, podczas nauczania przedmiotów takich jak fizjologia czy patofizjologia. Już w czasie prac nad ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych nasza Fundacja podkreślała, iż nie ma żadnych powodów do takiego wykorzystywania zwierząt w czasach, gdy dostępne są świetne metody alternatywne, stosowane na wielu uczelniach wyższych.

W listopadzie 2016 roku nasz Fundacja przystąpiła do postępowania administracyjnego o wydanie zgody na wykorzystanie procedur na zwierzętach w celu kształcenia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i złożyła odwołanie od decyzji Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie, która udzieliła uniwersytetowi zgody.

Dnia 21 grudnia 2016 roku Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach rozpatrzyła pozytywnie nasze odwołanie i uchyliła decyzję LKE w Olsztynie. W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach uznała, że dostępność technik alternatywnych, jak również doświadczenia innych ośrodków akademickich, kształcących lekarzy medycyny weterynaryjnej, w pełni uzasadniają postulat realizacji zakładanych celów dydaktycznych, bez wykorzystania do tego celu żywych zwierząt”.

Było to pierwsze postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na doświadczenie na zwierzętach, w którym jako strona wzięła udział organizacja ochrony zwierząt. Decyzję KKE możemy uznać za historyczną, gdyż od tej pory żadna lokalna komisja etyczna nie powinna wydać zgody na wykorzystanie żywych zwierząt w podobnym celu.